fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. ochrona danych w skrócie

 

Informacje ogólne

 

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania niniejszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej tego tekstu.

 

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

 

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym“ niniejszej polityki prywatności.

 

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

 

Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone poprzez przekazanie ich nam przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.
Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę internetową.

 

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

 

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie oraz w sprawie wszelkich innych pytań dotyczących ochrony danych.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

 

Podczas odwiedzania tej strony internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

 

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

 

2. hosting

 

Zawartość naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

 

IONOS

 

Dostawcą jest IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (zwany dalej IONOS). Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, IONOS gromadzi różne pliki dziennika, w tym adresy IP. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności IONOS:
https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

 

Korzystanie z IONOS opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu jak najbardziej niezawodnej prezentacji naszej strony internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z definicją TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówienia

 

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z w/w usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

 

Ochrona danych

 

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

 

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

 

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

 

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

 

DAKS Personal GmbH
W biurze komendanta 3
35578 Wetzlara

 

Dyrektorzy zarządzający: Denis Kirianko, Arkadiusz Sumiński

 

Telefon: 06441 8056 538
E-mail: info@daks-personal.de

 

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Okres przechowywania

 

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeżeli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); W tym ostatnim przypadku usunięcie następuje po ustaniu powyższych przyczyn.

 

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych na tej stronie
strona internetowa

 

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO lub Art. 9 ust.2 lit. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się także na podstawie Art. 49 ust.1 lit.a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych będzie odbywać się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie Art. 6 ust.1 lit.c RODO. Przetwarzanie danych może odbywać się także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

Inspektor ochrony danych

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

W ramach naszej działalności współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach konieczne jest także przekazanie danych osobowych tym podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe podmiotom zewnętrznym przekazujemy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazanie danych organom podatkowym), jeżeli mamy prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w przekazywaniu lub jeżeli inna podstawa prawna pozwala na przekazanie danych. Korzystając z podmiotów przetwarzających zamówienia, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o realizację zamówień. W przypadku wspólnego przetwarzania zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu.

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

 

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i przeciw
Reklama bezpośrednia (art. 21 RODO)

 

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPARTE JEST NA ART. 6 ABS. 1 LITR. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE REGULAMIN. OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDZIESZ W NINIEJSZEJ POLITYCE OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU Sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że uda nam się wykazać złożone przyczyny przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY W CELU TWIERDZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY IDENTYFIKACJI ROSZCZEŃ PRAWNYCH (Sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

 

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WSTRZYMAĆ SIĘ PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W ZAKRESIE JEST ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU Sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane w celu reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO)

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

 

W przypadku naruszeń RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Informacje, poprawianie i usuwanie

 

W ramach obowiązujących przepisów prawa, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawiania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz się z nami skontaktować w każdej chwili.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 

Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas rozpatrywania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/jest niezgodne z prawem, zamiast ich usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, należy wyważyć Państwa i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

 

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

 

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

 

Wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

 

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

 

Ciasteczka

 

Nasze strony internetowe korzystają z tzw. „cookies”. Pliki cookies to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia. Mają one charakter tymczasowy i obowiązują na czas trwania sesji
(cookies sesyjne) lub trwale (cookies stałe) przechowywane na Twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu do czasu, aż je sam usuniesz lub Twoja przeglądarka internetowa automatycznie je usunie.

 

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (pliki cookie pierwszej kategorii) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają integrację w ramach stron internetowych niektórych usług podmiotów zewnętrznych (np. pliki cookies służące do przetwarzania usług płatniczych).

 

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

 

Pliki cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia wybranych przez Ciebie funkcji (np. obsługi koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies służące do pomiaru oglądalności serwisu) (pliki cookies niezbędne), przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO, chyba że podana jest inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie wolnego od błędów i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

 

Z tego oświadczenia o ochronie danych możesz dowiedzieć się, jakie pliki cookie i usługi są używane na tej stronie.

 

Baner z prawdziwymi ciasteczkami

 

Nasza strona korzysta z technologii zgody Real Cookie Banner, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu lub na używanie określonych technologii i dokumentować to zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling (zwany dalej „Banerem Real Cookie”).

 

Real Cookie Banner jest instalowany lokalnie na naszych serwerach, więc nie ma połączenia z serwerami dostawcy Real Cookie Banner. Real Cookie Banner przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać Ci udzieloną zgodę lub ją odwołać. Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane do czasu, aż zażądasz od nas ich usunięcia, samodzielnie usuniesz plik cookie Real Cookie Banner lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe obowiązki prawne w zakresie przechowywania pozostają nienaruszone.

 

Baner Real Cookie służy do uzyskania wymaganej prawnie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Formularz kontaktowy

 

Jeżeli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

 

Dane te przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ) jeśli o to zapytano; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

Zapytania e-mailem, telefonicznie lub faksem

 

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba, w tym wszystkie wynikające z niej dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.
Dane te przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ) jeśli o to zapytano; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Dane, które przesyłasz do nas w ramach prośby o kontakt, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

Komunikacja poprzez WhatsApp

 

Aby komunikować się z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi, korzystamy między innymi z usługi komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

 

Komunikacja odbywa się poprzez szyfrowanie typu end-to-end (peer-to-peer), które uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp uzyskuje jednak dostęp do metadanych tworzonych w trakcie procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i godzina). Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że WhatsApp twierdzi, że udostępnia dane osobowe swoich użytkowników swojej spółce-matce Meta z siedzibą w USA. Dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

 

Korzystanie z WhatsApp opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest jak najszybsza i najskuteczniejsza komunikacja z klientami, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody; można je w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

 

Treści komunikacyjne wymieniane pomiędzy i w WhatsApp pozostają u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z następującego łącza:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-
szczegóły?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Aktywny

 

Korzystamy z WhatsApp w wersji „WhatsApp Business”.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

 

Nasze konta WhatsApp ustawiliśmy tak, aby nie było automatycznego porównywania danych z książką adresową używanych smartfonów.

 

Zawarliśmy umowę o realizację zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą.

 

Calendly

 

Na naszej stronie internetowej możesz umówić się z nami na spotkanie. Do rezerwacji wizyt korzystamy z narzędzia „Kalendly”. Dostawcą jest Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (zwana dalej „Calendly”).

 

Aby zarezerwować wizytę, wpisz żądane dane i żądaną datę w wyświetlonym oknie. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do planowania, realizacji i, w razie potrzeby, monitorowania spotkania. Dane dotyczące spotkań są dla nas przechowywane na serwerach Calendly, z których polityką prywatności możesz zapoznać się tutaj:
https://calendly.com/de/pages/privacy.

 

Wprowadzone przez Ciebie dane pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby spotkania z zainteresowanymi stronami i klientami były możliwie jak najbardziej nieskomplikowane. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. B. Pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://calendly.com/pages/dpa.

 

Przetwarzanie zamówienia

 

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z w/w usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

kalendarz Google

 

Na naszej stronie internetowej możesz umówić się z nami na spotkanie. Do planowania używamy Kalendarza Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej „Google”).

 

Aby zarezerwować wizytę, wpisz żądane dane i żądaną datę w wyświetlonym oknie. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do planowania, realizacji i, w razie potrzeby, monitorowania spotkania. Dane dotyczące spotkań są dla nas przechowywane na serwerach Kalendarza Google, z którego polityką prywatności możesz zapoznać się tutaj:
https://policies.google.com/privacy.

 

Wprowadzone przez Ciebie dane pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby spotkania z zainteresowanymi stronami i klientami były możliwie jak najbardziej nieskomplikowane. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. B. do pobierania odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:

 

https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html i tutaj https://cloud.google.com/terms/sccs

 

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z następującego łącza:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-
szczegóły?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Aktywny

 

Przetwarzanie zamówienia

 

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z w/w usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama

 

Menedżer tagów Google

 

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala nam integrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie w naszej witrynie. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookies i nie dokonuje niezależnych analiz. Służy wyłącznie do zarządzania i wyświetlania zintegrowanych z nim narzędzi. Jednakże Google Tag Manager zbiera Twój adres IP, który może być również przekazany spółce-matce Google w Stanach Zjednoczonych.

 

Korzystanie z Menedżera tagów Google opiera się na Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i łatwej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. B. Pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z następującego łącza:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-
szczegóły?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Aktywny

 

Google Analytics

 

Niniejsza witryna korzysta z funkcji usługi analizy sieci Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowań osób odwiedzających witrynę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak: Np. odsłony strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia odwiedzającego witrynę.

 

Ponadto możemy korzystać między innymi z Google Analytics. Nagrywaj ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych zbiorów danych oraz wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

 

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznawanie użytkowników na potrzeby analizy zachowań użytkowników (np. pliki cookies czy odciski palców urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z następującego łącza:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-
szczegóły?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Aktywny

 

Wtyczka do przeglądarki

 

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, znajdziesz w polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówień z Google i w pełni wdrażamy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

Analityka internetowa IONOS

 

Niniejsza witryna korzysta z usług analitycznych firmy IONOS WebAnalytics (zwanej dalej: IONOS). Dostawcą jest 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. W ramach analiz z IONOS m.in. Analizowane są liczba i zachowanie odwiedzających (np. liczba odsłon strony, czas trwania wizyty na stronie, współczynnik odrzuceń), źródła odwiedzin (tj. strona, z której odwiedzający pochodzi), lokalizacje odwiedzających oraz dane techniczne (wersja przeglądarki i systemu operacyjnego). W tym celu IONOS przechowuje w szczególności następujące dane:

 

Referrer (poprzednio odwiedzana witryna internetowa)
żądaną stronę internetową lub plik
Typ i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
używany typ urządzenia
Czas dostępu
Adres IP w formie zanonimizowanej (wykorzystywany wyłącznie do określenia miejsca dostępu)

 

Według IONOS gromadzenie danych jest całkowicie anonimowe, tak że nie można ich przypisać do poszczególnych osób. Pliki cookie nie są przechowywane przez IONOS WebAnalytics.

 

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie statystycznej zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. B. Pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez IONOS WebAnalytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych IONOS pod następującym linkiem:
https://www.ionos.de/terms-gtc/datenschutzerklaerung/

 

Przetwarzanie zamówienia

 

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z w/w usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

Reklamy Google

 

Operator serwisu korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach podmiotów zewnętrznych, gdy użytkownik wprowadzi określone hasła wyszukiwane w Google (targetowanie na słowa kluczowe). Ponadto reklamy targetowane mogą być wyświetlane w oparciu o dane użytkownika dostępne w Google (np. dane o lokalizacji i zainteresowania) (kierowanie na grupę docelową). Jako operatorzy stron internetowych możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do ​​wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

 

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://policies.google.com/privacy/frameworks i
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z następującego łącza:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-
szczegóły?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Aktywny

 

Google AdSense (niespersonalizowane)

 

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Korzystamy z Google AdSense w trybie „niespersonalizowanym”. W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, reklamy nie są tworzone na podstawie Twoich poprzednich zachowań użytkownika i nie jest tworzony dla Ciebie żaden profil użytkownika. Zamiast tego przy wyborze reklam wykorzystywane są tak zwane „informacje kontekstowe”. Wybrane reklamy są następnie tworzone na podstawie np. Twojej lokalizacji, treści witryny, na której się znajdujesz, czy też aktualnie wyszukiwanych haseł. Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między kierowaniem spersonalizowanym i niespersonalizowanym w Google AdSense, zobacz:
https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

 

Należy pamiętać, że pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia) mogą być również wykorzystywane podczas korzystania z Google Adsense w trybie niespersonalizowanym. Według Google służą one do zwalczania oszustw i nadużyć.

 

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. W tym celu kliknij w poniższy link i zaloguj się:
https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Więcej informacji na temat technologii reklamowych Google można znaleźć tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads i
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z następującego łącza:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-
szczegóły?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Aktywny

 

Remarketing reklam Google

 

Niniejsza witryna korzysta z funkcji Google Ads Remarketing. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Dzięki Google Ads Remarketing możemy przypisać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

 

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą remarketingu Google Ads można połączyć z funkcjami Google na różnych urządzeniach. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Ciebie na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w zależności od Twojego poprzedniego sposobu użytkowania i zachowań podczas surfowania, mogą być również wyświetlane na innym Twoim urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

 

Jeśli posiadasz konto Google, możesz sprzeciwić się reklamom spersonalizowanym, korzystając z poniższego linku:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z następującego łącza:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-
szczegóły?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Aktywny

 

Google AdSense (niespersonalizowane)

 

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Korzystamy z Google AdSense w trybie „niespersonalizowanym”. W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, reklamy nie są tworzone na podstawie Twoich poprzednich zachowań użytkownika i nie jest tworzony dla Ciebie żaden profil użytkownika. Zamiast tego przy wyborze reklam wykorzystywane są tak zwane „informacje kontekstowe”. Wybrane reklamy są następnie tworzone na podstawie np. Twojej lokalizacji, treści witryny, na której się znajdujesz, czy też aktualnie wyszukiwanych haseł. Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między kierowaniem spersonalizowanym i niespersonalizowanym w Google AdSense, zobacz:
https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

 

Należy pamiętać, że pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia) mogą być również wykorzystywane podczas korzystania z Google Adsense w trybie niespersonalizowanym. Według Google służą one do zwalczania oszustw i nadużyć.

 

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. W tym celu kliknij w poniższy link i zaloguj się:
https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Więcej informacji na temat technologii reklamowych Google można znaleźć tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads i
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z następującego łącza:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-
szczegóły?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Aktywny

 

Remarketing reklam Google

 

Niniejsza witryna korzysta z funkcji Google Ads Remarketing. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Dzięki Google Ads Remarketing możemy przypisać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

 

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą remarketingu Google Ads można połączyć z funkcjami Google na różnych urządzeniach. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Ciebie na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w zależności od Twojego poprzedniego sposobu użytkowania i zachowań podczas surfowania, mogą być również wyświetlane na innym Twoim urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

 

Jeśli posiadasz konto Google, możesz sprzeciwić się reklamom spersonalizowanym, korzystając z poniższego linku:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z następującego łącza:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-
szczegóły?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Aktywny

 

Tworzenie grupy docelowej poprzez porównanie klientów

 

Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy m.in. dopasowywanie klientów z remarketingu Google Ads. Przesyłamy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeżeli owi klienci są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, zostaną im wyświetlone odpowiednie komunikaty reklamowe w sieci Google (np. na YouTubie, Gmailu lub w wyszukiwarce).

 

Śledzenie konwersji Google

 

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Za pomocą śledzenia konwersji Google wspólnie z Google możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Możemy na przykład ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane, jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te służą do tworzenia statystyk konwersji. Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Google sam używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania w celu identyfikacji.

 

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony danych:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z następującego łącza:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-
szczegóły?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Aktywny

 

6. Biuletyny

 

Dane newslettera

 

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne dalsze dane nie są zbierane lub zbierane są wyłącznie na zasadzie dobrowolności. W celu przetwarzania newslettera korzystamy z dostawców usług newslettera, których opisaliśmy poniżej.

 

Brewo

 

Ta strona korzysta z Brevo w celu wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy.
Brevo to usługa, która może służyć m.in. do organizowania i analizowania wysyłki newsletterów. Dane, które wprowadzisz w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane na serwerach Sendinblue GmbH w Niemczech.

 

 

Analiza danych przez Brevo

 

Za pomocą Brevo jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Możemy więc np. Możesz na przykład sprawdzić, czy wiadomość z biuletynem została otwarta i jakie linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. W ten sposób możemy między innymi ustalić, w które linki klikano szczególnie często.

 

Widzimy także, czy po otwarciu/kliknięciu zostały wykonane określone wcześniej działania (współczynnik konwersji). Możemy np. B. rozpoznać czy dokonałeś zakupu po kliknięciu na newsletter.

 

Brevo pozwala nam także na dzielenie („klastrowanie”) odbiorców newslettera na podstawie różnych kategorii. Odbiorcami newslettera mogą być m.in. B. podzielić ze względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania. W ten sposób biuletyny można lepiej dostosować do odpowiednich grup docelowych.

 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać analiz od Brevo, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera podajemy odpowiedni link.

 

Szczegółowe informacje o funkcjach Brevo znajdziesz pod poniższym linkiem:
https://www.brevo.com/de/newsletter-software/.

 

Podstawa prawna

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

 

Okres przechowywania

 

Dane, które nam przekazujesz w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

 

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu, Twój adres e-mail może zostać zapisany na czarnej liście przez nas lub dostawcę usługi biuletynu, jeśli będzie to konieczne, aby zapobiec przyszłej wysyłce. Dane z czarnej listy zostaną wykorzystane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu, jak i naszemu interesowi, jakim jest przestrzeganie wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Brevo pod adresem:
https://www.brevo.com/de/datenschutz-uebersicht/
https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

 

Czcionki Adobe

 

Niniejsza witryna korzysta z czcionek internetowych firmy Adobe w celu jednolitego wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

 

Kiedy uzyskujesz dostęp do tej witryny, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio od Adobe, aby poprawnie wyświetlić je na Twoim urządzeniu. Twoja przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w USA. Dzięki temu firma Adobe wie, że dostęp do tej witryny odbywał się za pośrednictwem Twojego adresu IP. Według firmy Adobe po udostępnieniu czcionek nie są zapisywane żadne pliki cookie.

 

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. B. Pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

 

Więcej informacji na temat czcionek Adobe Fonts można znaleźć na stronie:
https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

 

Politykę prywatności Adobe można znaleźć pod adresem:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

 

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z następującego łącza:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-
szczegóły?contact=true&id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Aktywny

 

Czcionka Awesome (lokalny hosting)

 

Ta witryna korzysta z Font Awesome w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest instalowany lokalnie. Brak połączenia z serwerami Fonticons, Inc.

 

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

 

8. Usługi własne

 

Obsługa danych kandydatów

 

Oferujemy Ci możliwość aplikowania do nas (np. pocztą elektroniczną, pocztą lub poprzez formularz zgłoszeniowy online). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Twoich danych osobowych zbieranych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawnymi oraz że Twoje dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

 

Zakres i cel gromadzenia danych

 

Jeżeli przesyłasz do nas aplikację, przetwarzamy powiązane z Tobą dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 BDSG prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (nawiązanie umowy ogólnej) oraz – jeśli wyraziłeś zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO . Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w naszej firmie wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji przesłane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku pracy na podstawie § 26 BDSG oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Okres przechowywania danych

 

Jeżeli nie będziemy mogli złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przesłanych przez Ciebie danych przez okres do 6 miesięcy w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie aplikacji). Dane zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności celom dowodowym na wypadek sporu prawnego. Jeżeli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6 miesięcy (np. ze względu na zbliżający się lub toczący się spór prawny), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy przestanie obowiązywać cel dalszego przechowywania.

 

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku, gdy ustawowe obowiązki przechowywania kolidują z usunięciem.

 

Włączenie do puli wnioskodawców

 

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, być może będzie możliwe włączenie Cię do naszej puli kandydatów. Jeśli zostaniesz zaakceptowany, wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przesłane do bazy kandydatów, aby móc się z Tobą skontaktować w przypadku odpowiednich wakatów.

 

Włączenie do grona kandydatów następuje wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z toczącym się procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z bazy wnioskodawców, chyba że istnieją prawne podstawy do ich przechowywania.

 

Włączenie do grona kandydatów następuje wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z toczącym się procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z bazy wnioskodawców, chyba że istnieją prawne podstawy do ich przechowywania.

 

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.

Ta strona nie jest częścią serwisu Facebook TM ani Facebook TM Inc. Ponadto ta strona NIE jest w żaden sposób wspierana przez Facebook TM. FACEBOOK TM jest znakiem towarowym firmy FACEBOOK TM, Inc.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner