fbpx

Warunki ogólne

Ogólne warunki handlowe

 

DAKS Personal GmbH

 

Oficjalne zezwolenie
DAKS Personal GmbH (zwana dalej pożyczkodawcą) otrzymała w dniu 21 sierpnia 2018 roku zezwolenie na świadczenie pracy tymczasowej na zasadach komercyjnych wydane przez Federalną Agencję Pracy Dyrekcja Regionalna w Düsseldorfie.

zakres
Poniższe warunki obowiązują przy każdym zamówieniu pomiędzy klientem (klientem, pożyczkobiorcą) a wykonawcą/pożyczkodawcą. Zgodnie z §12 AÜG każde zamówienie musi opierać się na pisemnej umowie. Umowy pomocnicze wymagają pisemnego potwierdzenia. Warunki zakupu określone przez pożyczkobiorcę uważa się za sprzeczne i wykluczone, jeśli odbiegają od naszych warunków, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

 

Pflichten des Entleihers
Der Verleiher ist Arbeitgeber seiner Arbeitnehmer gemäß AÜG mit allen damit verbundenen Rechte und Pflichten. Dem Entleiher obliegen vor allem die Erteilung der Arbeitsanweisungen, die Kontrolle der Arbeitsausführungen und die Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften. Er darf den ihm überlassenen Arbeitnehmer nur die dessen Berufsbild zuzuordnenden Tätigkeiten ausführen und nur solche Maschinen und Werkzeuge bedienen lassen, die zur Ausführung der Tätigkeit erforderlich sind. Eine Umsetzung des Leiharbeitnehmers an einen anderen Arbeitsplatz / Arbeitsbereich bedarf der Zustimmung des Verleihers. Aufgrund der Weisungs- und Kontrollfunktion des Entleihers haftet der Verleiher nicht für Schäden, die der Arbeitnehmer in Ausübung seiner Funktion verursachen sollte. Ebenso haftet der Verleiher nicht für einen bestimmten Erfolg der Tätigkeit seiner Mitarbeiter. Der Entleiher stellt den Verleiher von Schadensansprüchen Dritter im Hinblick auf den überlassenen Arbeitnehmer frei. Der Kunde informiert den Verleiher unverzüglich bei Nichterscheinen eines Leiharbeitnehmers.

Mit Inkrafttreten der Neuerungen des AÜG gem. § 1 Abs. 1b S. 1 (01.04.2017) ist eine arbeitnehmerbezogene Höchstüberlassungsdauer in dem gleichen Kundenbetrieb von 18 Monaten festgelegt. Ist im Einzelvertrag eine Vertragsdauer nicht festgelegt, gilt der Vertrag für maximal 18 Monate gemäß der gesetzlichen Höchstüberlassungsdauer als vereinbart.

 

Windykacja
Zatrudniony pracownik nie ma prawa ściągać długów. Nie można mu powierzać obsługi pieniędzy pochodzących z innych środków płatniczych bez pisemnej zgody. W tym zakresie Klient wyraźnie zwalnia pożyczkodawcę z odpowiedzialności.

Przyjęcie i wycofanie zamówienia
Jeżeli zaistnieją wyjątkowe okoliczności, pożyczkodawca ma prawo przełożyć złożone zamówienie lub odstąpić od zamówienia w całości lub w części bez zastąpienia. Obejmuje to wszelkie okoliczności, które sprawiają, że przeniesienie jest czasowo lub trwale utrudnione lub niemożliwe. W przypadku nieobecności naszych pracowników nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia zastępstwa. Wykluczone są w tym przypadku płatności kompensacyjne. W przypadku prawnego sporu pracowniczego żaden pracownik nie zostanie porzucony.

Rekrutacja
Pożyczkodawca pełni także rolę rekrutera. Po wcześniejszym ustaleniu z pożyczkodawcą pożyczkobiorca może zawrzeć samodzielną umowę o pracę z pracownikiem przydzielonym mu po oddelegowaniu lub później i tym samym przyjąć pracownika. W przypadku przejęcia pożyczkodawca zawiera z pożyczkobiorcą umowę o staż. W takim przypadku wypożyczalnia rezygnuje z zachowania okresu wypowiedzenia dla swojego pracownika. W przypadku przyjęcia pracownika zatrudniający otrzymuje prowizję za staż w wysokości 15% rocznego wynagrodzenia wraz ze świadczeniami specjalnymi, które zatrudniający wypłaca zatrudnionemu pracownikowi (dotyczy to również pracowników oferowanych przez zatrudniającego zatrudniającemu, których zatrudniający przyjmuje bez wcześniej zatrudniał pracowników). Prowizja ta ulega obniżeniu o 1% za każdy pełny miesiąc poprzedniego wynajmu. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przesłania pożyczkodawcy tej części umowy zawartej z pracownikiem, w której wymienione są składniki wynagrodzenia i której prawidłowość jest potwierdzona podpisem. Jeżeli nie nastąpi to w ciągu miesiąca od przejęcia, pożyczkodawca jest uprawniony do pobrania prowizji maklerskiej opartej na rocznej opłacie w wysokości 50 000 EUR zgodnie z wymienionymi warunkami.

Umowa o pracę pomiędzy DAKS Personal GmbH a ArbN zawiera układy zbiorowe zawarte pomiędzy iGZ a związkami zawodowymi układu zbiorowego DGB (okładka, płaca, ramy płac, układ zbiorowy dotyczący bezpieczeństwa zatrudnienia, dodatkowe uzupełnienia, protokoły lub poprawki stron układu zbiorowego ) dla branży pracy tymczasowej oraz układy zbiorowe dotyczące dopłat branżowych za zatrudnienie tymczasowe iGZ w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

 

Ceny i podstawa naliczania pracy w godzinach nadliczbowych
O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, ceny obowiązują bez dopłat. Uzgodniono, że w przypadku podwyżek wynagrodzeń wynikających ze zmian w układach zbiorowych dokonanych przez odpowiednie strony układu zbiorowego, wcześniej stosowane stawki godzinowe mogą zostać zwiększone o ten sam proporcjonalny stosunek. To samo dotyczy nowych regulacji zwiększających koszty podatkowe i/lub społeczne. Decydującym momentem jest dzień, w którym wchodzą w życie odpowiednie przepisy ustawowe, wykonawcze lub taryfowe. Nie pobiera się opłat za dni świąteczne, chorobowe i świąteczne. O ile w umowie przeniesienia nie uzgodniono inaczej w indywidualnych przypadkach, do potwierdzonej taryfy klienta należy doliczyć obowiązujący podatek obrotowy.

Zapewnienie zasobów materialnych
Uzgodnione ceny nie obejmują dostarczenia narzędzi i innego wyposażenia.

Potwierdzenie wykonania pracy.
Najemca zobowiązuje się cotygodniowo potwierdzać godziny, w których pracownicy Najemcy byli dla niego dostępni.

Warunki fakturowania i płatności
Fakturowanie odbywa się co tydzień na podstawie potwierdzonego dowodu wykonania. Płatność wymagalna natychmiast, bez potrąceń (chyba, że ​​pisemnie ustalono inaczej).

Oficjalne zezwolenie
Klient upewni się, że wymagane jest wszelkie niezbędne oficjalne zatwierdzenie pracy w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta państwowe. Ponadto klient niezwłocznie informuje pożyczkodawcę o wszelkich planowanych działaniach.

Reklamacje i wady
O wszelkich reklamacjach pożyczkobiorca ma obowiązek niezwłocznie poinformować pożyczkodawcę. Jeżeli Klient nie zgłosi wad w ciągu 5 dni od powstania okoliczności stanowiących podstawę do reklamacji, wszelkie wynikające z tego roszczenia zostaną wykluczone. Jeżeli wynajmujący nie jest zadowolony z usług zatrudnionego pracownika i poinformuje o tym fakcie w ciągu 4 godzin od rozpoczęcia pracy, wynajmujący w ramach swoich możliwości zapewni pracownika zastępczego. Wówczas opłata za pierwsze 4 godziny nie zostanie ponownie naliczona.

Pożyczkodawca gwarantuje właściwy dobór swoich pracowników pod kątem umownie ustalonej działalności. Odpowiedzialność ogranicza się do szkód spowodowanych umyślnym, rażącym niedbalstwem naruszeniem powyższych obowiązków związanych z selekcją. Nie ponosi on odpowiedzialności za dalsze roszczenia.

 

Prawo zatrzymania
Strony umowy mogą jedynie potrącać roszczenia z bezspornymi lub prawomocnie ustalonymi roszczeniami lub skorzystać z prawa zatrzymania. Oczekiwanie lub odroczenie dochodzenia roszczeń lub niewykonanie praw strony umowy nie stanowi zrzeczenia się ani wpływu na istnienie praw lub zrzeczenie się dochodzenia roszczeń na potrzeby przyszłych spraw.

Okresy wypowiedzenia
W przypadku personelu biurowego, handlowego, technicznego, inżynieryjnego i pielęgniarskiego w ciągu pierwszych 5 dni roboczych wynajmujący i pożyczkodawca mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 2-dniowego okresu wypowiedzenia na koniec dnia roboczego, a następnie z 7-dniowym okresem wypowiedzenia piątek tygodnia. Wypowiedzenie umowy może zostać skutecznie udzielone jedynie pożyczkodawcy, a nie zatrudnionemu pracownikowi. Pożyczkodawca z kolei ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli pożyczkobiorca zalega z ustalonym wynagrodzeniem o kwotę co najmniej 5000 euro.

Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji i klauzula rozdzielności
Miejscem wykonania jest siedziba właściwego oddziału DAKS Personal GmbH

Jako miejsce jurysdykcji dla obu stron ustala się lokalizację siedziby pożyczkodawcy: dotyczy to spraw sądowych dotyczących dokumentów, czeków i weksli. To samo dotyczy procedur monitowania
Ewentualna nieskuteczność poszczególnych warunków lub innych postanowień umownych wpływa na skuteczność pozostałych postanowień
Utrzymanie lub dochodzenie prawa zatrzymania jest możliwe tylko wtedy, gdy roszczenia są bezsporne lub uznane przez sąd. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia ustaleń umownych oraz oświadczenia, które należy składać, wymagają formy pisemnej. Od wymogu formy pisemnej można odstąpić wyłącznie w formie pisemnej

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner