Ogólne warunki handlowe

 

DAKS Personal GmbH

 

 1. oficjalne upoważnienie

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Federalna Agencja Pracy, Dyrekcja Regionalna w Düsseldorfie, wydała spółce DAKS Personal GmbH (zwanej dalej "Wypożyczkodawcą") zezwolenie na komercyjne pozyskiwanie pracowników czasowych.

 1. Zakres stosowania

Poniższe warunki mają zastosowanie do każdego zlecenia pomiędzy klientem (zleceniodawcą, najemcą) a wykonawcą/wynajmującym. Zgodnie z § 12 AÜG podstawą każdego zamówienia musi być pisemna umowa. Dodatkowe umowy muszą być potwierdzone na piśmie. Warunki zakupu określone przez Najemcę uważa się za sprzeczne i wykluczone, jeśli odbiegają one od naszych warunków, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

 1. Obowiązki kredytobiorcy

Pożyczkodawca jest pracodawcą swoich pracowników zgodnie z AÜG z wszystkimi prawami i obowiązkami z tym związanymi. Najemca jest przede wszystkim odpowiedzialny za wydawanie instrukcji pracy, nadzorowanie wykonywania prac i przestrzeganie przepisów o zapobieganiu wypadkom. Najemca może zezwolić powierzonemu pracownikowi wyłącznie na wykonywanie czynności, które mają być przypisane do jego zakresu obowiązków, i może zlecić obsługę tylko tych maszyn i narzędzi, które są niezbędne do wykonania danej czynności. Przeniesienie pracownika czasowego na inne miejsce pracy/obszar zawodowy wymaga zgody zleceniodawcy. Ze względu na funkcję instruktażową i kontrolną Najemcy, Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które pracownik powinien wyrządzić w trakcie wykonywania swojej funkcji. Podobnie, pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za pewne sukcesy w działalności swoich pracowników. Najemca zwalnia wypożyczającego z roszczeń odszkodowawczych osób trzecich w stosunku do pracownika najemcy. W przypadku niestawienia się pracownika tymczasowego klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie kredytodawcę.

Po wejściu w życie nowych przepisów AÜG zgodnie z § 1 (1b) zdanie 1 (01.04.2017), w tym samym przedsiębiorstwie klienta ustala się maksymalny okres przeniesienia pracownika wynoszący 18 miesięcy. Jeżeli w indywidualnej umowie nie określono okresu obowiązywania umowy, uznaje się, że umowa została zawarta na maksymalnie 18 miesięcy, zgodnie z ustawowym maksymalnym okresem przekazania.

 1. Zbiórka

Dzierżawiony pracownik nie ma prawa do odbioru. Nie może być on obciążony kosztami obsługi innych środków płatniczych bez pisemnej zgody. W tym zakresie Klient wyraźnie zwalnia Najemcę z odpowiedzialności.

 1. Przyjmowanie i wycofywanie zleceń

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, pożyczkodawca ma prawo odłożyć złożone zamówienie lub odstąpić od niego w całości lub w części bez odszkodowania. Obejmuje to wszystkie okoliczności, które tymczasowo lub trwale utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zlecenia. W przypadku nieobecności naszych pracowników nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia zastępstwa. Płatności kompensacyjne są z tego tytułu wyłączone. W przypadku sporów zbiorowych nie zapewnia się żadnych pracowników.

 1. Agencja rekrutacyjna

Pożyczkodawca prowadzi również działalność jako agencja rekrutacyjna. Po uprzedniej konsultacji z kredytodawcą, najemca może zawrzeć samodzielną umowę o pracę z pracownikiem udostępnionym mu po udostępnieniu lub później i tym samym przejąć pracownika. W przypadku przejęcia, Najemca zawiera z nim umowę o pośrednictwo pracy. W tym przypadku pożyczkodawca zrzeka się okresu wypowiedzenia ze swoim pracownikiem. W przypadku przejęcia pracownika Najemca otrzymuje prowizję w wysokości 15% rocznego wynagrodzenia, w tym za usługi specjalne, które Najemca wypłaca przejętemu pracownikowi (dotyczy to również pracowników oferowanych przez Najemcę Najemcy, które Najemca przejmuje bez uprzedniego przejęcia pracowników). Prowizja ta jest zmniejszana o 1% za każdy pełny miesiąc poprzedniego zatrudnienia. Najemca zobowiązuje się do przesłania Najemcy części umowy zawartej z pracownikiem, w której wymienione są składniki wynagrodzenia i której prawidłowość potwierdzona jest podpisem. Jeśli nie nastąpi to w ciągu jednego miesiąca od transferu, Najemca ma prawo do naliczenia prowizji w wysokości 50.000,00 EUR na podstawie opłaty rocznej zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

Umowa o pracę pomiędzy DAKS Personal GmbH a ArbN podlega układom zbiorowym pracy zawartym pomiędzy iGZ a związkami zawodowymi zrzeszonymi w DGB (układ zbiorowy pracy w zakresie skorupy, wynagrodzenia, wynagrodzenia ramowego, ochrony zatrudnienia, suplementów, not protokolarnych lub zmian wprowadzonych przez strony układu zbiorowego pracy) dla branży pracy czasowej, jak również układom zbiorowym pracy dotyczącym branżowych dopłat do pracy czasowej w iGZ, z późniejszymi zmianami.

 

 1. Ceny i podstawa obliczeń Nadgodziny

O ile wyraźnie nie ustalono inaczej, ceny obowiązują bez dopłat. Uzgodniono, że w przypadku wzrostu wynagrodzeń w związku ze zmianami w układach zbiorowych pracy odpowiednich stron, wcześniej stosowane stawki godzinowe mogą zostać zwiększone o taki sam współczynnik proporcjonalny. To samo odnosi się do nowych przepisów podatkowych i/lub socjalnych zwiększających koszty. Decydującym momentem jest tu data wejścia w życie odpowiednich ustaw, rozporządzeń lub postanowień układów zbiorowych pracy. Urlop, choroba i święta państwowe nie są płatne. O ile w indywidualnym przypadku w umowie transferu nie ustalono inaczej, do potwierdzonej taryfy klienta należy doliczyć obowiązujący podatek od wartości dodanej.

 1. Zapewnienie zasobów materialnych

Uzgodnione ceny nie obejmują dostawy narzędzi i innego sprzętu.

 1. Potwierdzenie wykonania pracy.

Najemca zobowiązuje się do cotygodniowego potwierdzania godzin, w których pracownicy wypożyczalni byli do jego dyspozycji przez podpisanie.

 1. Fakturowanie i warunki płatności

Faktury wystawiane są co tydzień na podstawie potwierdzonych dowodów wykonania. Płatność jest płatna natychmiast bez potrąceń (chyba że uzgodniono inaczej na piśmie).

 1. oficjalne upoważnienie

Klient jest odpowiedzialny za wszelkie niezbędne urzędowe zatwierdzenie pracy w godzinach nadliczbowych, niedzielnych i świątecznych. Ponadto klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kredytodawcę o wszelkich planowanych działaniach.

 1. Reklamacje i wady

Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o wszelkich reklamacjach. Jeżeli klient nie zgłosi wady w ciągu 5 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji, wszelkie roszczenia z tego wynikające są wykluczone. Jeśli usługi pracownika najemnego nie są wystarczające dla Najemcy i Najemca powiadomi go o tym w ciągu 4 godzin po rozpoczęciu pracy, Najemca zapewni zastępstwo w ramach swoich możliwości. Pierwsze 4 godziny nie będą wtedy ponownie naliczane.

Pożyczkodawca gwarantuje właściwy dobór swoich pracowników w odniesieniu do uzgodnionej umownie działalności. Odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych umyślnym, rażąco niedbałym naruszeniem powyższych obowiązków wyboru. Nie ponosi on odpowiedzialności za dalsze roszczenia.

 1. Prawo do zatrzymania

Strony umowy mogą kompensować roszczenia lub korzystać z prawa zatrzymania tylko z roszczeniami bezspornymi lub stwierdzonymi prawnie. Oczekiwanie lub odraczanie dochodzenia roszczeń lub niewykonywania praw przez stronę umowy nie stanowi zrzeczenia się lub wpływu na istnienie praw lub zrzeczenie się wykonywania roszczeń w przyszłych sprawach.

 1. Okresy wypowiedzenia

W przypadku pracowników biurowych, handlowych, technicznych, inżynieryjnych i pielęgniarskich w ciągu pierwszych 5 dni roboczych najemca i pożyczkodawca mogą wypowiedzieć umowę z terminem wypowiedzenia wynoszącym 2 dni robocze do końca jednego dnia roboczego, a następnie z terminem wypowiedzenia wynoszącym 7 dni roboczych do piątku tygodnia. Zawiadomienie o wypowiedzeniu może być skutecznie przekazane tylko pożyczkodawcy, a nie dzierżawionemu pracownikowi. Pożyczkodawca ma z kolei prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli najemca zalega z zapłatą uzgodnionego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 5.000,00 EUR.

 1. Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji i klauzula rozdzielności

Miejscem wykonania jest siedziba właściwego oddziału DAKS Personal GmbH.

 1. Uzgodniono, że siedziba kredytodawcy jest miejscem jurysdykcji dla obu stron: dotyczy to czynności prawnych w postępowaniu dokumentowym, czekowym i wekslowym. To samo odnosi się do postępowania w sprawie ogłuszania
 2. Każda nieważność poszczególnych warunków lub innych postanowień umowy ma wpływ na ważność pozostałych klauzul.
 3. Utrzymanie lub dochodzenie prawa do zatrzymania jest możliwe tylko w takim zakresie, w jakim roszczenia są bezsporne lub uznane przez sąd. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umów oraz deklaracje, które należy złożyć, muszą być sporządzone w formie pisemnej. Od tego wymogu formy pisemnej można odstąpić tylko w formie pisemnej.